Algemene Voorwaarden

STARS AGENCY B.V. • International Artist Management & Booking Agency
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Robbert Winnemuller
George Formbystraat 5 •1325 CX • Almere • Netherlands
Tel +31(0) 653 777 888
E-Mail robbert@stars-agency.com • Web www.stars-agency.com
•Kamer van Koophandel 32152196 te Flevoland

VAT No.: NL854049174B01
ABN AMRO
IBAN NL 48 ABNA 0572 8575 43
BIC: ABNANL2A

Algemene Bepalingen (leverings- en betalingsvoorwaarden) van:

Stars Agency B.V.
George Formbystraat 5
1325 CX Almere
Netherlands

Inschrijfnummer K.v.K.: 32152196 te Flevoland
------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene bepalingen worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Stars Agency: het boekingskantoor Stars Agency voor artiesten en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij Stars Agency één of meer artiesten en/of optredens boekt;
Artiest: de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey of MC, die zich ten opzichte van Stars Agency heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van een optredens;
Optreden: de artistieke prestatie van de Artiest;
Overeenkomst: de overeenkomst die Stars Agency en Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door Opdrachtgever bij Stars Agency;
Uitkoopsom: het totaal overeengekomen bedrag, dat de Opdrachtgever voor een boeking van een Artiest en/of Optreden aan Stars Agency verschuldigd is, exclusief BTW en inclusief eventueel verschuldigde
loonheffing en premie werknemers-verzekeringen;
Partijen: Stars Agency en Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Stars Agency gevestigd te Almere, hierna te noemen “Stars Agency”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Stars Agency bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Stars Agency bindend.
3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen Stars Agency en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stars Agency. Ingeval van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Artiest rechtstreeks, wordt Stars Agency bovendien te allen tijde gekend in de inhoud van de te sluiten Overeenkomst.

ARTIKEL 4: OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Stars Agency zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Stars Agency het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens Stars Agency verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden Stars Agency op geen enkele wijze.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Stars Agency is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: MEERWERK

1. Stars Agency heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven.

ARTIKEL 7: ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
2. De Opdrachtgever staat garant dat vóór, tijdens en ná het Optreden minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
3. De Opdrachtgever staat garant dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. heeft Stars Agency het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart Stars Agency tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt Stars Agency zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
5. De Opdrachtgever garandeert dat:
A. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de Artiest de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;
B. Stars Agency, door haar ingeschakelde derden en de Artiest vrije toegang hebben tot de ruimte waar het
Optreden zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
C. dat er een goede (kleed)ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
D. dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen;
E. dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
F. dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
G. dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de Artiest vóór, tijdens en ná het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;
H. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden, niet zal worden overschreden;
I. dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stars Agency geen geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat de Opdrachtgever daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden maken;
6. Stars Agency draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
7. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden, wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter beschikking.
8. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de Artiest kan de duur van het Optreden worden verlengd dan wel ingekort. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het Optreden wordt ingekort, is de Opdrachtgever gehouden het reeds overeengekomen bedrag in zijn geheel te voldoen.
9. Stars Agency heeft het recht aan de Opdrachtgever een gastenlijst te verstrekken voor minimaal vijf (5) personen per Optreden.

ARTIKEL 8: PROMOTIEMATERIAAL

1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stars Agency met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords.
Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan Stars Agency voorleggen.
2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de Artiest zal pas mogen worden verspreid, nadat Stars Agency en zo nodig de Artiest schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stars Agency en zo nodig de Artiest, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc. van de Artiest te verkopen op of in de omgeving van de locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als ná het Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN VRIJWARING

1. Stars Agency staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
2. Stars Agency verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid, dan wel Stars Agency als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt, tijdig verricht zullen worden. Stars Agency vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks aan de Artiest verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

ARTIKEL 10: ANNULERING

1. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Stars Agency daarin toestemt. Alsdan is de
Opdrachtgever aan Stars Agency verschuldigd:
A. bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
B. bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
C. bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom.
Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang Stars Agency voor de betreffende Artiest op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor Stars Agency in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.
2. Onverminderd voorgaande behoudt Stars Agency het recht volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
3. Stars Agency heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan Stars Agency betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom.
Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal Stars Agency nimmer schadeplichtig zijn jegens de
Opdrachtgever.
4. Annulering door Stars Agency in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting in binnen- of buitenland heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van Stars Agency kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
5. In de gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan Stars Agency één of meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet Stars Agency binnen 48 uur na de annulering en de door Stars Agency geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van deze voorstellen of niet.

ARTIKEL 11: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

ARTIKEL 12: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Stars Agency niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Stars Agency het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit- voering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Stars Agency heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
2. In geval nakoming van datgene waartoe Stars Agency krachtens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Stars Agency, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door Stars Agency ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Stars Agency, is Stars Agencygerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Stars Agency tot aan dat moment te voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:
- oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;
- ziekte van de Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;
- verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
- bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen
- natuurverschijnselen;
- overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan wel het Optreden onevenredig bezwaren; een en ander laat onverlet of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Stars Agency, de Artiest of andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Stars Agency in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Stars Agency verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: PRIJZEN

1. Alle door Stars Agency vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de
Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoor-
waarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Stars Agency gerechtigd de verhogingen aan de
Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Stars Agency worden uitgegeven en in werking treden, dan is Stars Agency gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of, indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Meerwerk dient betaald te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.
3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingtermijn als bedoeld in lid 2:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de Opdrachtgever aan Stars Agency een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de Opdrachtgever, na daartoe door Stars Agency te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 135,00.
4. Ter keuze van Stars Agency kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Stars Agency bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Stars Agency gerechtvaardigde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. A. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Stars Agency heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever bij Stars Agency schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan.
2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Stars Agency kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst gStars Agencycht goed te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4. Stars Agency dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of ná het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
2. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
3. Stars Agency kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van Artiesten, personeelsleden of andere derden die Stars Agency bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Stars Agency - uit welken hoofde ook - beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Stars Agency nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Stars Agency gesloten verzekering.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Stars Agency tot vergoeding van schade kan
worden aangesproken, beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen Stars Agency tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
7. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Stars Agency en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Stars Agency tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Stars Agency en/of de Artiest heeft verstrekt;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door Stars Agency en/of de Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Stars Agency zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en Stars Agency gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Stars Agency en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat Stars Agency de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont of gevestigd is.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat Stars Agency aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 

Close